Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Обучение с ваучери 2016 - 2020 г.

 "ФОХЕЛ" е доставчик на следните обучение по ОП "Развитие на човешките ресурси" и програмата "Ваучери за заети лица"  за 2017-2020 г. :

КК2 Обучение на чужд език: Обучение по английски език, Обучение по немски език, Обучение по руски език. - 300 уч.ч./около 6.5 месеца/

КК4 Дигитална компетентност: "Работа с Word, Excel и  Internet", "Работа с 3D Max", "Работа с Photoshop", "Работа с Autocad" - 45 уч.ч. /за около 1,5 месеца/

От 15.06.2017 г. програмата е отворена за кандидатстване, ето и условията:

Безвъзмездното финансиране по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Стойностите на ваучерите за обучение са:

За КК2 - Чужди езици - 300 уч.ч. - 595 лв. от Агенцията по заетостта и 105 лв. - от обучаемото лице.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Начин за получаване на услугата

Заявлението се подава или по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст "Вярно с оригинала" и подпис на лицето:
◾копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
◾копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления с правилата на проекта, ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Резултат от предоставяне на услугата

На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.

Срок за предоставяне на услугата

До изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

    Успех!