Езикови и компютърни курсове за деца и възрастни, професионално обучение

fohel@abv.bg 0887 80 99 53; 056 703 390

Курс  и уроци по английски език

Английският език се наложи като международен, тъй като е майчин език на огромна група хора от развития свят и се изучава навсякъде по света. Той е със сравнително несложна граматика, ясни правила за четене и писане и множество чуждици, които са навлезли от немския и френския език. 

В името на качественото обучение, ние в Център за обучение ФОХЕЛ сме подбрали подход за работа, базиран на Европейската езикова рамка за самооценка на езиковите познания. Уроците  следват логическа градация. Държим при обучението да се развиват еднакво всички основни умения, свързани с познаването и ползването на чужд език, а именно: говорене, четене, слушане и писане. Затова сме избрали курсовете по английски  да се извършват по системата Life, издание на National Geographic, защото тя съчетава упражнения, които ще Ви помогнат с лекота да учите и започнете да говорите английски език. Освен това мултимедийните упражнения с филми на National geographic ще Ви помогнат да се докоснете до чудесата на нашата планета. 

Можете да изберете една от следните фоми на курс по английски език:

курс по английскиГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: Всяко ниво включва 100 уч.ч и продължава 2 месеца. Цената на едно ниво от 100 уч.ч е 270 лв./ 2,70 лв. на уч.час/ и може да се плати на 2 или 3 вноски.

Групите се състоят от 5 до 10 курсисти.

ПОЛУИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: включва малки групи от 3 или 4 курсиста.

Цената на едно ниво при тази форма на обучение е 270 лв., вклюва 70 уч.часа и може да се плати на 2 или 3 вноски.

 


уроци по английски

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: Провежда се в удобно за курсиста време.Цената на един учебен час (40 мин.) за ниво А1,А2,В1 е 9.00 лв. За ниво В2,С1, С2 - 12 лв./уч.ч. Курсистът не предплаща авансово обучението, а заплаща само усвоените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.На завършилите курса издаваме ЛИЦЕНЗИРАН СЕРТИФИКАТ. Цената му на български език е 10.00 лв., а на английски език – 15 лв.

курс английски
уроци английски
английски език

ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL, IELTS: Цената на учебен час от 40 мин. е 12,00 лв. Курсистът заплаща усвените за деня часове. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.

Обучението по английски език се осъществява в пет нива, обособени в пет учебника:

Beginner A1, Elementary A2, Pre-Intermediate В1, Intermediate B1+, Upper-Intermediate B2

Преди да се включите с групово обучение, можете да направите входящ тест в нашия офис в гр. Бургас или on-line, напълно безплатно. За повече информация, свържете се с нас.                                                      

                                           

 


 

Цена - 270 лв. (2 x 135 лв.) - 100 уч.ч. (2,70/уч.ч.). Продължителност – 8 седмици.

Това ниво е подходящо за съвсем начинаещи. Ако никога не сте учили английски език, бъдете сигурни, че тук се започва от азбуката. Напредва се с умерено темпо. Учебният материал е разпределен в 8 урока, в които постепенно и плавно се въвеждат новите думи и граматични понятия. Общият брой думи е около 800. Граматиката е достатъчна, за да се съставят прости изречения, свързани със всякакви речеви ситуации. 

 

 

 

Граматиката в ниво А1 /Beginner/ включва:

 • Глаголът “To be” /съм/ – положителна, отрицателна и въпросителна форма; 

 • Определителен и неопределителен член /a, an, the/; 

 • Образуване на множествено число;

 • Образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/;

 • Сегашно просто време /Present Simple Tense/;

 • Предлози за време и място; 

 • Лични и притежателни местоимения;

 • Минало просто време Past Simple Tense /правилни и неправилни глаголи/;

 • Сегашно продължително време /Present Continuous Tense/;

 • Сегашно продължително време за изразяване на бъдеще /going to/; 

 • Учтива форма за правене на предложение /would you like/;

 • Глаголът CAN /мога/; 

 • Форма за изразяване на наличност there is/are. 

Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и 2 бр. CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 48.00 лв.

 

Цена - 270 лв. (2 x 135 лв.) - 100 уч.ч. (2,70/уч.ч.)  Продължителност - 8 седмици.

Това ниво е подходящо за хора, които имат първоначален запас от основните думи и граматични понятия от ниво А1. Започва се с преговор на наученото, като се стремим да затвърдим знанията от предходното ниво. Още в началото на курса хората неусетно се отпускат и говорят на английски език. В нашата практика сме забелязали, че езиковата бариера се преудолява най - трудно по отношение на говоренето. Тук, в това ниво е мястото всички да започнат свободно да комуникират на английски език. Дребните грешки не са от значение. Те ще се изгладят в следващите нива. Усвояват се около 1500 най-често употребявани думи и изрази, с които курсистите придобиват основни комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации в чуждоезикова среда.

 

Второ ниво включва следните граматични форми:

 • Глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма; 

 • Образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/; 

 • Сегашно просто време; 

 • Форма за изразяване на наличност there is/are; 

 • Модалния глагол CAN /мога/;

 • Минало просто време /правилни и неправилни глаголи/;

 • Бройни и небройни съществителни; 

 • Учтивата форма “Бих искал” – I would like / Would you like; 

 • Сегашно перфектно време;

 • Степенуване на прилагателни; 

 • Формата на глагола “имам” – have got; 

 • Сегашно продължително време; 

 • Конструкция за изразяване на бъдеще време - Going to;

 • Правене на предложние с модалния глагол Shall

Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и 2 бр. CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 48.00 лв.

 

Цена - 270 лв. (2 x 135 лв.) - 100 уч.ч. (2,70/уч.ч.)  Продължителност - 8 седмици.

Това ниво е основата на вашите граматични познания по английски език. Курсът ще премине през разглеждането на всички граматични времена, ще се научите да ги съгласувате, така че да можете да преразказвате текстове.В ниво В1 се акцентира върху употребата на перфектни времена. Лексиката се обогатява с думи, свързани с техниката, географията, спорта, пътувания, известни личности и други свързани с ежедневието. След като преминете този курс  ще можете да се справите в чуждоезикова среда почти без затруднения, ще разбирате филми и адаптирани книги на английски език и ще се чувствате уверени да проведете разговор във формална и неформална среда, прилагайки наученото.

Трето ниво включва:

 • Сравнително се разглеждат Сегашно просто време и Сегашно продължително време; 

 • Преговаря се Минало просто време и се изучава Минало продължително време; 

 • Бройни и небройни съществителни; 

 • Сравнително се разглеждат двата начина за изразяване на бъдеще време – Will и Going to; 

 • Преговарят се степените за сравнение;

 • Сегашно перфектно време - нови приложения;

 • Сегашно перфектно продължително време /Present Perfect Continuous/; 

 • Модални глаголи - /Modal Verbs should, must, might/ ;

 • Изразяване на задължение с формата Have to; 

 • Герундий и инфинитив /Gerund and Infinitive/ ;

 • Подчинени условни изречения от първи и втори вид /First and Second Conditional Clause/; 

 • Страдателен залог /Passive Voice/ ;

 • Пряка и непряка реч.

Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и 2 бр. CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 48.00 лв.

 

Цена - 270 лв. (2 x 135 лв.) - 100 уч.ч. (2,70/уч.ч.)  Продължителност - 8 седмици.

Този курс на обучение е подходящ за хора, които са изучавали английски език дълго време. Той се стреми да доусъвършенства вашите знания и умения по английски език, включвайки лексика от различни сфери на живота, културата, бизнеса и др. Обучаемите, които са запознати с граматичните конструкции от предходните нива свикват да ги използват уверено в писането на текстове и създаването на диалози или устни разкази по поставена тема.и След този курс ще можете да участвате в разговори, да водите официална и неофициална кореспонедения, без някаква предварителна лексикална подготовка. 

 

Четвърто ниво включва:

 • Сравнително разглеждане на сегашните времена – актив и пасив форми; 

 • Сравнително разглеждане на миналите времена – актив и пасив форми; 

 • Сравнително разглеждане на начините за изразяване на бъдеще време; 

 • Изучават се много фразеологични глаголи, които са изключително използвани в разговорния английски език;

 • Модални глаголи за изразяване на вероятност и правене на заключения;

 • Пряка и непряка реч;

 • Съгласуване на времената;

 • Индиректни въпроси;

 • Въпросът “нали”;

 • Условни изречения от първи и втори вид;

 • Инфинитив на глагола или Герунд – разширява се списъка от глаголи и фрази, които се използват с Герунд /- ing форма на глагола/.

Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и 2 бр. CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 48.00 лв.

 
 

Цена - 270 лв. (2 x 135 лв.) - 100 уч.ч. (2,70/уч.ч.)  Продължителност - 8 седмици.

Това ниво е за хора, които боравят с английски език, но са си поставили по - високи цели. Тук ще се запознаете с популярни статии, свързани с науката, шоу - бизнеса, открития за малко познати страни и народи, ще се впуснете в изучаване на бизнес - английски. С тези знания можете свободно да пребивавате и работите в англоезична страна, както и да водите кореспонденция с Ваши бизнес - партньори от целия свят на английски език. В рамките на курса по английски се затвърждават и усъвършенства и употребата на граматичните форми.

Учебният комплект съдържа учебник и учебна тетрадка ведно и 2 бр. CD  с упражнения и текстове за слушане. Цена 48.00 лв.