Обучението по счетоводство в това ниво включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата се разглеждат всички теми, необходими за да се заведат комплексно всички операции, които могат да възникнат в малко или средно предприятие в течение на годината.

КУРС „ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“
Обучението по счетоводство в това ниво включва информацията, необходима за осчетоводяване на документите на една фирма през месеца. В програмата се разглеждат всички теми, необходими за да се заведат комплексно всички операции, които могат да възникнат в малко или средно предприятие в течение на годината.

Групово обучение:
Курсът продължава 2 месеца и включва 50 уч.часа. Цената е 320 лв. и може да се плати на 2 вноски.

Индивидуално обучение:
Курсът включва 40 уч.часа. Провежда се в удобно за курсиста време. Цената е 400 лв. и може да се плати на 2 вноски. Курсът може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ.

КУРС „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ“
Ако сте запознати със счетоводното отчитане в предприятието, можете да се научите как да съставяте годишните отчети на дружеството. Следващото ниво на счетоводния курс във ФОХЕЛ се нарича "Годишно счетоводно приключване".
Разглеждат се аспекти в ЗКПО, изготвяне на Годишни финансови отчети, попълване на декларации по чл. 92 от ЗКПО, попълване на статистическите форми.

Групово обучение:
Курса продължава 2 месеца и включва 30 уч.часа. Цената е 280 лв.

Индивидуално обучение:
Курса включва 30 уч.часа. Провежда се в удобно за курсиста време. Цената е 320 лв. и може да се плати на 2 вноски. Обучението може да се провежда с двама души, като всеки от тях ползва 10% отстъпка от цената.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ.

КУРС „ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ“
Предлагаме курс, свързан с осигуряването на персонала, изготвяне на досиета на работниците, подаване на осигурителна информация към съответните институции, както и всичко останало, необходимо в дейността на единствен счетоводител на фирма, така и на служители в предприятия и счетоводни кантори, които желаят да се занимават с изготвянето на документи, свързани с възнагражденията, осигуровките и хонорарите на персонала.

Курса включва:
1. Въведение. Нормативни документи. Вътрешно-фирмени нормативни документи, задължителни за всяка фирма в областта на администриране на персонала. Трудово досие на работник/служител.
2. Трудови договори - понятие и задължителни реквизити. Видове, сключване, изменение и прекратяване на ТД.
3. Регистрация на трудови договори. Работа с програмен продукт на НАП.
4. Работно време, почивки и отпуски.
5. Болнични и майчинство. Работа с програмен продукт на НОИ.
6. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж.
7. Трудово възнаграждение, допълнителни възнаграждения. Начисляване на работна заплата на работници и служители.
8. Осигуряване и данъчно облагане на работници и служители по трудов договор.
9. Изготвяне на ведомост заплати.
10. Подаване на декларации по трудови догори. Работа с програмен продукт на НАП.
11. Практически задачи. Работа с ТРЗ програмен продукт.
Групово обучение- 30 уч.часа- 250лв.
Индивидуално обучение- 30 уч.часа-320лв.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ.

КУРС „ИЗВЪНТРУДОВИ / ГРАЖДАНСКИ / ДОГОВОРИ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА“
Курса включва:
1. Граждански договор–предмет и разлики с трудовия договор. Видове ГД. Изисквания за сключване на граждански договор по ЗЗД.
2. Възнаграждение и осигуряване по извънтрудови договори. Изготвяне на сметки за изплатени суми.
3. Декларации подавани от възложители и изпълнители по граждански договори.
4. Практически задачи. Работа с ТРЗ програмен продукт.
5. Особености при самоосигуряващи се лица. Възникване и избор на осигуряване. Регистрация на самоосигуряващо лице .
6. Осигурителен доход и размер на осигурителните вноски на самоосигуряващите лица.
7. Декларации подавани от самоосигуряващите се лица. Годишна данъчна декларация за самоосигуряващи се лица. Особености при попълване.
8. Практически задачи. Работа с ТРЗ програмен продукт .

Групово обучение- 20 уч.часа- 200лв.
Индивидуално обучение- 15 уч.часа- 200лв.
На завършилите курса се издава СЕРТИФИКАТ.